• تاکسی تبلیغاتی
  • تاکسی تبلیغاتی
ضوابط تبلیغات در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۱۲۱۹۳۰/۱/۳/۳۷ مورخ ۸۹/۸/۱۱)
طبق ضوابطی که به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به تصویب وزیر کشور خواهد و مورد جاده‌ها با تصویب وزارت راه و ترابری گروه تاکسی تبلیغاتی اقدام به تبلیغات در تاکسی ها می کند که این ضوابط مشتمل بر ۱۱ ماده و ۱۰ تبصره بوده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد.

ماده ۲۰۷ آیین‌نامه ‌راهنمایی و رانندگی:

نصب هر نوع علائم و پلاکهای متفرقه و همچنین الصاق یا نصب یا نقش هر نوع آگهی، نوشته، عکس و نوشتن عبارات و ترسیم نفوش روی شیشه ها یا بدنه درونی یا بیرونی وسایل نقلیه به منظور تجارت، تبلیغ، نمایش و مانند آن ممنوع است. مگر بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به تصویب وزیر کشور خواهد رسید. مورد جاده‌ها با تصویب وزارت راه و ترابری اقدام می‌شود.

ماده۱ – تعاریف:

تبلیغات مجاز: انواع تبلیغات بصری (الصاق یا نصب یا نقوش هر نوع آگهی، نوشته، عکس و نوشتن عبارات و ترسیم نفوش) که تاییدیه های لازم را از مراجع قانونی ذیربط اخذ نموده باشد.

تذکر: تبلیغات مجاز صرفاً به صورت ثابت بوده و استفاده از هر گونه دستگاه‌های دیجیتالی متحرک جهت استفاده تبلیغاتی بر روی خودروها ممنوع می باشد.

  تاکسی: عبارت است از وسیله نقلیه‌ای اعم از سواری، استیشن، ون یا هر خودروی مناسب دیگر که دارای مشخصات معین شده می‌باشد و با امتیاز بهره‌برداری که توسط شهرداری صادر می‌شود، به صورت یکی از سرویس‌های تاکسی شهری به جابه جایی مسافر در درون شهر می پردازد.

اتوبوس: وسیله نقلیه موتوری مسافربری که ظرفیت آن با راننده و کمک راننده ۲۷ نفر یا بیشتر باشد.

مینی بوس: وسیله نقلیه موتوری مسافربری که ظرفیت آن با راننده بین ۱۶ تا ۲۶ نفر باشد.

خودروهای شرکتی: انواع خودروهای تحت تملک افراد حقوقی (غیر دولتی) اعم از سازمان‌ها، شرکت‌ها، واحدهای خدماتی امدادی و نهادهای مردمی و غیر دولتی.

ماده ۲- تبلیغات داخل تاکسی:

انواع تبلیغات مجاز داخل خودروی تاکسی به نحوی است که در معرض دید راننده نبوده و باعث کاهش دید راننده یا کاهش رفاه مسافرین نگردد و تنها به یکی از اقسام زیر مجاز است:

– به صورت جزوه در داخل جزوه‌دان.

– استفاده از عکس یا تصاویر ثابت و نصب نمایشگر در پشت صندلی‌ها.

تبصره ۱: هر نوع تبلیغات در داخل تاکسی‌ها بر روی شیشه‌ها (جلو، عقب، طرفین و آیینه‌ها) و نصب تصاویر ثابت و نمایشگر برای راننده و سرنشین ردیف جلوی خودرو ممنوع است.

تبصره۲: استفاده هر نوع تبلیغات صوتی در داخل تاکسی‌ها ممنوع می باشد.

ماده۳- تبلیغات در خارج تاکسی:

انواع تبلیغات مجازدر بدنه خارجی خودروهای تاکسی، صرفاً بر روی پنلهای تبلیغاتی (با مقطع مثلثی شکل که قاعده آن حداکثر ۲۰ سانتیمتر باشد) بر روی سقف تاکسی‌ها و در امتداد طولی سقف خودرو نصب می‌شود و دید آن به طرفین خودرو می باشد، مجاز است.

تبصره۱- ابعاد پنل‌های تبلیغاتی که به شکل مثلث می‌باشد  بدین شرح است:

ارتفاع از سقف خودرو با احتساب پایه و حاشیه حداکثر۴۰ سانتی متر.

طول پنل در امتداد طولی سقف خودرو (حداکثر به اندازه طول سقف خودرو).

عرض پنل که به صورت مثلث می‌باشد حداکثر۲۰ سانتی متر.

تبصره۳- مسئولیت پایداری، استحکام، دوام، انتخاب جنس، نوع اتصالات و کلیه مشخصات فنی پنلهای تبلیغاتی مذکور بر روی خودروهای تاکسی بر عهده مجری تبلیغات  می‌باشد.

تبصره۴- استفاده از پنلهای تبلیغاتی صرفاً در مورد تاکسی‌های شهری و در محدود شهر محل فعالیت مجاز می‌باشد.

ماده ۴- تبلیغات در داخل اتوبوس و مینی بوس:

انواع تبلیغات مجاز در داخل خودروی اتوبوس و مینی بوس به نحوی است که در معرض دید راننده نبوده و باعث کاهش دید راننده یا کاهش رفاه مسافرین نگردد و تنها به یکی از اقسام زیر مجاز است:

– به صورت جزوه در داخل جزوه دان.

– استفاده از عکس یا تصاویر در پشت صندلی ها یا دستگیره ها به نحوی که مزاحمتی برای مسافرین ایجاد نشود.

– استفاده از نمایشگر غیر از ردیف جلو بنحوی که در معرض دید راننده نباشد.

تبصره: هر نوع تبلیغات در داخل اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها بر روی شیشه ها (جلو، عقب، طرفین آیینه ها) ممنوع است.

ماده ۵-  تبلیغات در خارج اتوبوس و مینی‌بوس:

انواع تبلیغات مجاز در بدنه خارجی اتوبوس‌ها و مینی بوسها، صرفاً بر روی بدنه های طرفین (راست و چپ)، مجاز بوده و بر روی بدنه های جلو و عقب ممنوع می‌باشد.

تبصره۱: هر نوع تبلیغات در خارج اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها بر چراغ‌ها و شیشه‌ها (جلو، عقب، طرفین، آیینه‌ها) ممنوع است.

تبصره۲: انواع تبلیغات در خارج اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها صرفاً می تواند به صورت تصاویر ثابت باشد.

تبصره۳: تردد اینگونه خودروها در معابر برون شهری ممنوع می‌باشد.

ماده۶- هر نوع تبلیغات غیر بصری در داخل و خارج کلیه خودروها اعم از تاکسی، اتوبوس و مینی بوس ممنوع است.

ماده۷- کلیه متقاضیان انجام تبلیغات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظف به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری و دیگر مراجع ذیربط قانونی می‌باشند.

ماده۸- هر نوع تبلیغات در داخل و خارج خودروهای شرکتی ممنوع بوده و اینگونه خودروها صرفاً مجاز به درج نام آرم شرکت (برابر ضوابط و مشخصاتی که توسط پلیس ناجا تدوین می‌گردد) خواهند بود.

ماده۹- نرخ انواع تبلیغات بر روی تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها در هر شهر، هر ساله در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه توسط شورای اسلامی آن شهر تعیین می‌گردد.

ماده۱۰- مسئولیت حسن اجرای مفاد این ضوابط به عهده شهرداری و برخورد با تخلفات رانندگی با پلیس راهنمایی رانندگی می‌باشد.

ماده۱۱- این ضوابط مشتمل بر ۱۱ ماده و ۱۰ تبصره بوده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد.